esmaspäev, 4. jaanuar 2016

Koolide külastuse kokkuvõte


Viljandi Kutseõppekeskus

Vaatles Tiit Mauer. 
Haridustehnoloog 0,5 kohta , lisaks annab matemaatika tunde
Kogu arvutiparki haldab administraator, kes on ühtlasi IT tugi kasutajatele. Infotahvleid, mis koridorides on, juhib ka tema.
Kõikides õpperuumides on Smarttahvel koos lähikuva projektoriga. Õpetaja töökoht on varustatud arvutiga. Kõigil õpetajatel on lisaks sülearvuti. Paljudes klassides saab kasutada vastamiseks klikkerite süsteemi.
Arvutiklass Mac arvutitega. Ühiskasutuses 15 tahvelarvutit.

Viljandi Gümnaasium

Vaatles Tiit Mauer. 
Haridustehnoloog 1,0 kohta matemaatiku taustaga, õpetab väikese koormusega programmeerimist. Klassides arvuti, dataprojektor ja dokumendikaamera. Enamikes ruumides valgetahvel ja eno-tahvel. Koolil on arvutiklass ja 100 sülearvutit, neist 50 on õpilaste kasutuses ja 50 õpetajatel. Tahvelarvuteid koolil pole. VOSK on lubatud ja soositud.

Tallinna Lilleküla Gümnaasium

27. november, kooli külastasid Üllar Loks - direktor, Anneli Kumar – korraldusjuht ja Reet Rosenberg – õppejuht.
Väga süsteemne digivahendite kasutamine kogu koolis. Arengu eestvedaja on haridustehnoloog (0,5 kohta, inglise keele taustaga)tugev toetus on direktori, õppejuhi ja IT juhi poolt. Sundi pole aga kogu kollektiiv tuleb hästi kaasa.
IT juht (1,0 kohta)haldab kogu tehnikat ja võrku. 5. klassis õpetab arvutiõpetust.
WiFi võrk toimib üle kooli. Õpilaste ja õpetajate võrk on lahus. Igaüks sisenen oma salasõnaga.
Koolis 3 infotelerit koridorides, infot paneb sinna õppejuht.
VOSK on koolis soositud ja õpilaste poolt hästi vastuvõetud.
1 arvutiklass 30 kohaline, mida saab vajadusel pooleks jagada. Hetkel 2 sülearvutite kappi (20-25 arvutit) ühiskasutuseks, kolmandat komplekteeritakse.
30 i-Pad, mida saab tunniks broneerida.
Igal õpetajal on sülearvuti, klassides muidu enamasti arvuteid ei ole.
Aineklassides on dataprojektorid , 8 Smart-tahvlit (algklassides) ja 7 Pramouthen tahvlit. Paljudes ruumides dokumendikaamerad. Loodusainetes Vernieri komplektid. Meediavahendeid(diktofon, kaamera) saab õpilane koolist oma töö jaoks laenutada.
Koolis on läbimõeldud õpilaste digioskuste arendamine:
1.klassides programmeeritakse lihtsaid iPad appe
2.klassides Microsofti programmid Scratch jne. Sealt algab ka tihedam ainete õppimine arvutiklassides.
3.-4. klass lihtsamad robootikakomplektidega töö
5. klass õpib ainsana arvutiõpet võttes kokku algklassides õpitu ja pannes oskused vajalikku süsteemi
6.-9. klass IT oskuste arendamine on jagatud erinevate ainete vahel . IT oskused tekivad koos aineoskustega. 7. klassi loovtöö on tihedalt seotud digioskuste kasutamisega.
Gümnaasiumi digiõpe on seotud õpilase õppesuunaga (humanitaar, reaal, sport-rekreatsioon). Õpitakse meedia-, robootika jne programme. Levinud on oma tegevuse dokumenteerimine ajaveebina. Õpilased osalevad ka õppekava arenduses, näiteks 12. klass 3D printimise töörühmas.

Salme Põhikool Saaremaal

Salme põhikooli  külastasid 11. novembril  Reet Rosenberg – õppejuht, Kristi Jalukse – inglise keele õpetaja, Anneli Kumar – korraldusjuht ja Tiit Helm – infojuht.
Päev algas 3.klassi tunnivaatlusega.  Toimus eesti keele tund,  kus kasutati palju digivahendeid.  Tund algas õpilase iseseisva loovtöö näitamisega, kus poiss oli valmis teinud kaks lühikest animatsiooni. See seondus varem käsitletud teemaga.
Koduse töö kontrollimine toimus dokumendikaamera vahendusel: ühe õpilase töö kuvati ekraanile, kus sai ta ise vigu parandada, parandused salvestati digitaalselt. Teised kontrollisid oma kodutööd selle järgi. 
Tund jätkus tahvelarvutitega. Reeglid olid paigas, sest lapsed teadsid, mida ja kuidas tegema peavad. Tahvelarvuteid olid õpilased selleks ajaks saanud kasutada üks kuu. Arvutid ja kõrvaklapid  võeti laadimiskorvist. Õpilased avasid QR-koodi abil virtuaalse töölehe, millel oli link audiofailile ja küsimused, küsimused olid ka paberkandjal. Õpilased pidid esmalt kuulama audiofaili läbi ja teistkordsel kuulamisel vastama töölehe küsimustele. Kahjuks siis kooli wi-fi võrk takerdus ja kõik ei saanud teist korda faili kuulata ja pidi jätkama tööd raamatu abil. See näitas, et õpetajal oli plaan B olemas ja töö sai jätkuda. Tund sujus hästi ja ei kaasnenud segadust wi-fi võrgu katkemise tõttu.

Edasi tutvusime multimeediaklassi, serveriruumi ja arvutiklassiga.
Multimeediaklassis oli varasema projektiga hangitud viis iMac arvutit. Seal toimub 1.-3.kl. meediaring, kus õpitakse tegema videoklippe ja animatsioone, tehtud oli ka multikapaviljon. Selle käigus kasutatakse digitaalseid kaameraid.
Arvutiklassis on 17 töökohta ja puutetundlik tahvel. Arvutikohad on kasutatavad iseseisvate töökohtadena, kuid kõik rakendused (vajalikud programmid) käivitatakse serverist. Samuti salvestatakse valminud dokumendid serverisse või kasutatakse pilverakendust.
Kooli juhib väga aktiivne direktor, kes väga toetab kaasaegse tehnoloogia kasutamist õppetöös ja kooli korralduses ning on ise eeskujuks nende kasutamisel. Haridustehnoloog alustas 2010.a. 0,25 kohaga, 2015.a. suurendati 0,5 kohale. Ta on algklasside õpetaja ja annab ka meediat ja arvutiõpetust. Tema ülesandeks metoodiline abi, kolleegide toetamine kui  ka koolitamine infotehnoloogiliste vahendite kasutamisel. Paljud õpetajad on sellega kaasa tulnud, osad alles omandavad neid oskusi. Haridustehnoloogi toetab arvutispetsialist, kes tegeleb peamiselt riistvara ja arvutivõrgu haldamisega.„Digiajastu“ Salme kooli  sai alguse digidokumentatsiooni tekitamisest, sest  paberi kulu väga suur ja dokumendid ei jõudnud õigeaegselt, kuhu vaja. Loodi ühtne Google Drive süsteem, kuhu kõik dokumendid virtuaalselt salvestatakse. Seal tehakse ka ühiseid dokumente, mida paralleelselt saab täiendada. Loodi kodulehele intraneti võimalus. Kodulehele saavad uudiseid lisada kõik õpetajad.
Kool paistab silma aktiivse projektide kirjutamisega,  neid  kirjutavad 1 algklasside õpetaja, 1 vanema astme õpetaja ja direktor. Tänu sellele on koolis palju huvitavat tehtud ja saadud ringi käia ning kõike seda kajastatakse aktiivselt digivahenditega kodulehel kui klasside blogides. Sel päeval, kui käisime Salme koolis, toimus teemanädala raames meestepäeva tähistamine ning vahetundides toimunvates tegevustes kasutas huvijuht digitaalsete abivahenditena nutiseadmeid.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et Salme kool on väga kaasaegne ja kasutab palju digivahendeid. Suur roll selles on kooli direktoril, kes ise neid võimalusi väga palju kasutab. Haridustehnoloog on viie aasta jooksul palju ära teinud ja koolis on väga süsteemne IT-vahendite ja süsteemide kasutamine.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar